НТУУ "КПІ" кафедра теоретичної електротехніки.

Матеріал лекцій підготували: проф. Щерба А.А. , проф. Курило І.А., доц. Намацалюк І.Н.

Для студентів електротехнічного та електроенергетичного профілю.

HTML - версія: ст.викл. Шуляк А.А.

 

T OE конспект лекцій.

ЗМІСТ

  1. Лінійні електричні кола постійного струму.

Лінійні електричні кола постійного струму.

1.1 Основні поняття.

Електромагнітний пристрій з фізичними процесами, що протікають в ньому та в оточуючому його просторі в теорії електромагнітних кіл замінюють деяким розрахунковим еквівалентом - електричним  колом.
Електричне коло - сукупність з’єднаних між собою джерел електричної енергії та навантажень, по яким може протікати електричний струм. Електромагнітні процеси в електричному колі можна описати за допомогою понять, відомих із курсу фізики: струм, напруга, опір, провідність, індуктивність, єм-ність.
Електричний струм - направлений впорядкований рух часток, які несуть електричний заряд. Носії зарядів в металах - вільні електрони, в рідинах - іони.  Постійний струм - струм незмінний у часі. Упорядкований рух носіїв зарядів у провідниках спонукається електричним полем,  створеним в них джерелами електричної енергії.
Джерела електричної енергії перетворюють хімічну, механічну та інші види енергії в електричну.
Електрична схема - зображення електричного кола за допомогою умовних знаків.


Умовні позначення: 

Е - джерело електричної енергії, джерело напруги (електрорушійна сила   ЕРС),

I - струм ,

R - навантаження, опір (резистор)

    сх1

 


Електричне коло, в якому протікає більше одного струму зображається складнішою схемою, яка має свої елементи (Рис.1,б).

Елементи схеми:

  1. Вузол - точка в якій сходяться не менше трьох струмів (точка розгалудження струмів) Маємо чотири вузли: 1,2,3,4.
  2. Вітка - частина кола між двома суміжними вузлами, по вітці протікає один струм. Маємо шість віток.
  3. Контур - будь-який замкнений шлях, що проходить по кількох вітках. Маємо сім контурів.

4. Незалежний контур - відрізняється від інших (раніше обраних) хоч би однією віткою. У якості одного із можливих варіантів маємо три незалежних контури, які позначені римськими цифрами.ЕРС вимірюється у вольтах (В), струм в амперах (А), опір в омах (Ом). Джерело електричної енергії - активний елемент електричного кола, тому що примушує рухатися заряди проти Кулонових сил. Опір - пасивний елемент електричного кола. Елементи  кола описуються вольтамперною характеристикою (ВАХ). Вольтамперна характеристика - залежність струму, що про-ходить через елемент від напруги на ньому. ВАХ можуть бути лінійними і нелінійними.На Рис.2,а  показані ВАХ для лінійних опорів  Оскільки при одній напрузі  струми різні () можна зробити висновок, що  На Рис.2, б  показані ВАХ для нелінійних опорів.

 

<Назад > <Головна "лекції"> <Зміст розділу> <Далі>