.
bojko.jpg

Бойко Валерій Степанович

Професор, доктор технічних наук. Лауреат премії ім. Г.Ф. Проскури, присудженої йому НАН України за видатні досягнення в галузі енергетики.

Підготував 1 доктора та 5 кандидатів технічних наук. Оригінальний підхід до викладання теоретичної електротехніки знайшов відображення у першому українському тритомному підручнику “Теоретичні основи електротехніки”, де він є співавтором і який видано під його редакцією.

Є членом двох Спеціалізованих вчених рад по присудженню наукових ступенів докторів та кандидатів наук.

Народився у 1941 році. У 1963 році закінчив електротехнічний факультет (зараз ФЕА) Київського політехнічного інституту. З 1966 року працює викладачем кафедри теоретичної електротехніки. Пройшов шлях від асистента кафедри до професора. Кандидатську дисертацію захистив у 1970 році, докторську – у 1993.

Сфера наукової діяльності – енергетична електроніка. Автор нового покоління перетворювачів електричної енергії компенсаційного типу, призначених для живлення постійним струмом потужних споживачів у кольоровій металургії, хімічних виробництвах і транспорті.

Відомий також науковими розробками та широким промисловим впровадженням високотехнологічного насосного обладнання, енергетична ефективність якого не поступається кращим світовим зразкам.

Автор понад 150 наукових та науково-методичних друкованих праць, серед яких “Линейные электрические цепи и методы их анализа”, “Передача энергии постоянным током высокого напряжения”.

Викладає дисципліни:
- Електротехніка;
- Теорія електромагнітного поля.

Наукові праці за останні 5 років:

knigi6


1. Теоретичні основи електротехніки: Підручник: У 3 т./ В.С.Бойко, В.В.Бойко, Ю.Ф.Видолоб та ін.; За заг. ред. І.М.Чиженка, В.С.Бойка. – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2008. – Т.2.
2. Бойко В.С., Сотник М.І., Хованський С.О. Узагальнена оцінка енергоефективності системи водопостачання // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Частина 3. - 2009. - с. 46-52. (Праці МНТК)
3. Бойко В.С., Кудря Е.А, Шуляк А.А. Гармонический анализ токов конденсаторов каскадной компенсационной преобразовательной системы // Техн. электродинамика.- 2010. - № 4. – с. 14-19.
4. Бойко В.С., Юрченко М.М.,Сотник М.І., Хованський С.О. Підвищення енергоефективності водопостачання збагачувальної фабрики гірничо-збагачувального комбінату // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – 2010. – Вип.4/2010(57) частина 1. – с. 168 – 171. (Праці МНТК)
5. Бойко В.С., Сотник М.І., Хованський С.О. Вплив використання резервуара чистої води на енергоефективність водопостачання міста // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. - 2010. - №1. - с. 149-152.
6. Бойко В.С., Кудря Е.А, Шуляк А.А., Сотник Н.И. Условия работы коммутирующих конденсаторов в двадцатичетырехпульсной каскадной компенсационной преобразовательной системе // Техн. электродинамика.- 2010. - Тематический выпуск. Часть 1. – с. 83-85. (Труды МНТК)
7. Бойко В.С., Юрченко М.М., Сотник М.І., Хованський С.О. Підвищення енергоефективності системи подачі та розподілу води відцентровими насосами з різними напірними характеристиками // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах – 2011. – Вип.1/2011(1) . – с. 190 – 191.
8. Бойко В.С. Экономическая эффективность реализации энергосберегающего проекта на насосной станции водооборотного цикла. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий - 2011. - № 3/8 (51) - с. 52-57.
9. Бойко В.С., Сотник Н.И. Результаты разработки и внедрения энергосберегающего проекта на насосной станции водооборотного цикла химического предприятия // Техн. электродинамика.- 2011. - Тематический выпуск. Часть 1 – с. 101-106.
10. Бойко В.С., Сотник М.І. Підвищення енергоефективності системи подачі та розподілу води відцентровими насосами з різними напірними характеристиками // Електромаханічні енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. - Кременчук: КрНУ, – 2011. – Вип.2/2011(14) . – с. 77 – 80.
11. Бойко В.С., Сотник Н.И. Повышение энергетической эффективности оборотного водоснабжения системы золоудаления тепловых электростанций. // Вісник Національного технічного університету (ХПІ) - 2012. - № 9 - с. 66-75.
12. Теоретичні основи електротехніки: Підручник: У 3 т./ В.С.Бойко, В.В.Бойко, Ю.Ф.Видолоб та ін.; За заг. ред. І.М.Чиженка, В.С.Бойка. – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2013. – Т.3.
13. Бойко В.С., Сотник М.І., Сільвестров А.М., Скринник О.М. Підвищення енергетичної ефективності електрогідравлічної системи // Техн. электродинамика.- 2013. - №2 – с. 85-90.
14. Сотник Н.И., Бойко В.С. Энергоэффективность электродвигателя как критерий выбора диапазона работы электромеханических агрегатов // Науковий вісник НГУ, – 2013. ? №6 ? с. 78-84.
15. Бойко В.С., Сотник М.І.Визначення ефективності експлуатації електромеханічних агрегатів // Електромаханічні енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. - Кременчук: КрНУ, – 2013. – Вип.2/2013(22) . – с. 226 – 232.
16. Бойко В.С., Сотник М.І. Адекватність електричного моделювання робочих процесів у відцентровому насосі // Техн. электродинаміка.- 2013. - №5 – с. 90-96.
17. Бойко В.С. Энергоэффективность электродвигателя как критерий выбора диапазона работы электромеханических агрегатов // Науковий вісник НГУ. - 2013. - № 6 - с. 78-84.
18. Бойко В.С. Дослідження електромагнітного процесу в електричній моделі шестилопатевого відцентрового насоса // Енергозбереження, енергетика, енергоаудит.- 2013. - Спеціальний випуск. Т1. - № 8(114) – с. 101-103.
19. Бойко В.С., Сотник М.І. Сучасний підхід до моделювання робочих процесів відцентрових насосів // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. - Кременчук: КрНУ, – 2014. – Вип.1/2014(2) . – с. 367 – 370.

Всі права на матеріали належать кафедрі теоретичної електротехніки. ФЕА НТУУ "КПІ"