.

        Кудря Євген Антонович

к.т.н., доцент кафедри теоретичної електротехніки.


Народився 18 липня 1938 року в с.Мартусівка Бориспільського району Київської області. В 1956 році закінчив Березанську середню школу, а в 1961 р.- електротехнічний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Електричні машини та апарати». Кваліфікація за дипломом- інженер-електромеханік. Дисертацію кандидата технічних наук захистив 15.051972 р. на спеціалізованій раді при Київському політехнічному інституті за спеціальністю 05.09.05 «Теоретичні основи електротехніки». Тема дисертації : «Дослідження компенсуючих конденсаторних пристроїв в колах з вентильними перетворювачами».

З вересня 1961 р. працювє на кафедрі теоретичних основ електротехніки (перейменована на кафедру теоретичної електротехніки у 2003 р.) на посаді асистента та старшого викладача (з 28.03.1972 по 31.08.1974). З 1.09.1974 і до цього часу на посаді доцента кафедри. Вчений секретар кафедри з 1972р.

Викладає дисципліни:

- Теорія електричних і магнітних кіл.
- Теоретичні основи електротехніки.

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, з них 3 авторські свідоцтва на винаходи, один патент України, навчальний посібник з грифом МОН України (у співавторстві).


Найбільш вагомі публікації:

1. Бойко В.С., Кудря Є.А., Шуляк А.А. Электромагнитный процесс в компенсационной преобразовательной системе с регулируемым комутирующим устройством // Технічна електродинаміка -2008-№3-с.37-42.
2. Бойко В.С., Кудря Є.А., Шуляк А.А. Расчет улов регулирования и коммутации в компенсационной преобразовательной системе с регулирующим устройством // Технічна електродинаміка -2009-№3-с.14-19.
3. Дистанційний курс «Електротехніка. Електричні та магнітні кола.» Лекції, конспекти, РГР, практичні заняття.// УІІТО, 2009. Сертифікати: НМП №1830, НМП1847. Електронні ресурси,адреса розміщення: http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/
4. Бойко В.С., Кудря Є.А., Шуляк А.А. Гармонический анализ токов конденсаторов каскадной компенсационной преобразовательной системы// Технічна електродинаміка -2010-№4-с.14-19.
5. Дистанційний курс «Електротехніка:ТЕ-4. Усталені процеси в електричних колах періодичного несинусоїдального струму.»//УІІТО, 2012. Сертифікат НМП№2692. Електронні ресурси, адреса розміщення: http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/
6. А.А. Щерба, І.А. Курило, Є.А. Кудря та ін. Лінійнф електричні кола синусоїдного та періодичного несинусоїдного струмів// Посібник для вищих навчальних закладів – К.: «Лазурит-Поліграф», 2012. -248с.
7. Кудря Є.А., Поворознюк Н.І. Уточнений аналіз мостового випрямляча з двома резонансними фільтрами// Сучпсні проблеми електроенерготехніки та автоматики – К.: «Політехніка», 2013. –с. 533-536


Контакти:
НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 265,
тел./факс (044) 406-8239,
E-mail: