.

Відповідальний за підготовку і організацію студентських олімпіад на кафедрі ТЕ:

        Курило Ігор Анатолійович

к.т.н., професор кафедри теоретичної електротехніки

Народився 7 січня 1940 р. в м. Яготин Київської області. Закінчив у 1956 р. середню школу, а в 1961 р. електротехнічний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Електровимірювальна техніка». Кваліфікація за дипломом – інженер-електрик. Кандидатську дисертацію захистив 30 жовтня 1967 р. у спеціалізованій раді при Київському політехнічному інституті за спеціальністю 05.09.05-«Теоретичні основи електротехніки» на тему «Дослідження двомостового вентильного перетворювача в режимі автономного інвертора».

Основні етапи науково-педагогічної роботи:

З вересня 1961 р. працював на кафедрі теоретичних основ електротехніки (перейменована на кафедру теоретичної електротехніки у 2003 р.) на посадах асистента, старшого викладача ( з 1968р.), доцента (з 1970 р.), професора (з 1993 р.). Викладав дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», «Теорія електричних кіл та сигналів», «Математичні задачі енергетики», Нелінійні кола та елементи теорії коливань.

Був членом науково-методичної комісії з ТОЕ при Міністерстві освіти України, Членом Вченої ради факультету інформатики та обчислювальної техніки НТУУ «КПІ», вченим секретарем і керівником семінару «Електричні кола з вентильними елементами» Наукової ради АН України з комплексної проблеми «Наукові основи електроенергетики».

Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій. Основні напрями наукових досліджень: напівпровідникова перетворювальна техніка, системи керування пристроями енергетичної електроніки, математи-чне моделювання електричних кіл з вентильними елементами.

Автор більше 140 друкованих праць, з них більше 100 наукового , решта навчально-методичного характеру, 1 підручник (у співавторстві), 6 навчаль-них посібників з грифом МОН України (у співавторстві).


Основні публікації:

knigi6


1. Курило І.А. Нелінійні електричні та магнітні кола: Навчальний посіб-ник К.: НМК ВО, 1992. – 280 с.
2. Курило І. А. Усталені та перехідні процеси в однорідних лініях: Навча-льний посібник К.: ІСДО, 1994. – 160 с.
3. Курило І. А., Намацалюк І. Н., Шеховцов В. І. Електричні кола з роз-поділеними параметрами: Навчальний посібник К.: НМК ВО, 1993. _ 112 с.
4. Теоретичні основи електротехніки: Підручник: У 3 т. \ В. С. Бойко, В. В. Бойко, Ю. Ф. Видолоб, І. А. Курило, В. І. Шеховцов, Н. А. Шидлов-ська; – К.: «Політехніка», 2004.– Т. 1: Усталені режими лінійних еле-ктричних кіл із зосередженими параметрами. – 272 с.:іл.
5. Теоретичні основи електротехніки: Підручник: У 3 т. \ В. С. Бойко, В. В. Бойко, Ю. Ф. Видолоб, І. А. Курило, В. І. Шеховцов, Н. А. Шидлов-ська; – К.: НТУУ «КПІ», 2008.– Т. 2: Перехідні процеси у лінійних електричних колах із зосередженими параметрами. Нелінійні та магні-тні кола .– 224 с.:іл.
6. Теоретичні основи електротехніки: Підручник: У 3 т. \ В. С. Бойко, В. В. Бойко, Ю. Ф. Видолоб, І. А. Курило, В. І. Шеховцов, Н. А. Шидлов-ська; – К.: «Політехніка», 2013.– Т. 3: Усталені режими лінійних еле-ктричних кіл із зосередженими параметрами. – 244 с.:іл.
7. Чиженко А. И., Курило И. А. Управление вентильным регулятором пе-ременного напряжения // Технічна електродинаміка, № 6, 2008 – с. 36 – 42.
8. Волков И. В., Чиженко А. И., Курило И. А. Трехфазный вентильно-дроссельный регулятор переменного напряжения // Праці Інституту електродинаміки НАН України, № 2, 2010. – с. 90– 94.
9. Курило І. А., Грудська В. П. Порівняльний аналіз варіантів схем систе-ми регулювання випрямленої напруги з вольтододатковими трансфор-маторами // Наукові вісті НТУУ «КПІ», № 1, 2012. – с. 102-110.
10. Дистанційний курс Електротехніка: розділи ТЕ-1, ТЕ-2, ТЕ-3, ТЕ-6. // УІІТО, 2012. Сертифікати: НПМ №№ 2698, 2686, 2543, 2681. Електро-нні ресурси, адреси розміщення: http://moodle.udec.ntu-i.kiev.ua/moodle/course/view.php?id=198, 193, 253, 195 (у співавторстві).

Контакти:
НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 261,
тел./факс (044) 406-8239,
E-mail: