.

        Намацалюк Ігор Нестерович

к.т.н., доцент кафедри теоретичної електротехніки (НТУУ “КПІ”)


Основні етапи навчання та педагогічної діяльності:

Народився 18 серпня 1940 р. Закінчив у 1957 р. середню школу, а в 1960 р. Київський технікум міського транспорту. У 1963 р. після служби в армії поступив у КПІ на електротехнічний факультет по спеціальності «Автоматизація тепло та електроенергетичних процесів», який закінчив у 1968 р. Кваліфікація за дипломом – інженер-електрик. Кандидатську дисертацію захистив у 1984 р. за спеціальністю 05.09.12 – «Електричні та напівпровідникові перетворювачі» на тему «Способи та засоби управління тиристорними компенсаційними перетворювачами».

З серпня 1968 р. працює на кафедрі теоретичних основ електротехніки (перейменована на кафедру теоретичної електротехніки). Займав посади: інженера-дослідника, асистента (з 1970 р.), старшого викладача (з 1988 р.), доцента (з 1993 р.).

Читає лекції, проводить практичні та лабораторні заняття з дисципліни:
- «Теоретичні основи електротехніки».

Автор більше 45 друкованих праць, в т.ч. біля 25 наукових статей у фахових виданнях, 1 навчальний посібник з грифом МОН України (у співавторстві), має 6 Авторських свідоцтв на винаходи.

Найбільш вагомі публікації:

1. Щерба А. А.,Курило І. А.,Намацалюк І.Н. Розрахунок електричних кіл си-нусоїдного однофазного струму. Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з курсу «Теоретична електротехніка». НТУУ "КПІ",2005р.,81с.
2. Щерба А. А.,Курило І. А.,Намацалюк І.Н. Розрахунок електричних кіл постійного струму. Для студентів електротехнічних напрямів підготовки 0906 «Електротехніка», 0914 «Електроніка», 0914 «Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління», 0915, «Комп’ютерна інженерія»., НТУУ "КПІ",2005р.,81с.
3. Щерба А. А.,Курило І. А.,Намацалюк І.Н. Симетричні складові та вищі гармоніки у трифазних колах. Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з курсу «Теоретична електротехніка». 0906”Електротехніка”, 0922”Електромеханіка., НТУУ "КПІ",2008р.,76с..
4. Щерба А. А.,Курило І. А.,Намацалюк І.Н.та ін., "Моделювання і розрахунок електричного поля в полімерній ізоляції прводів, що самоутримуються, та високовольтних кабелів з урахуванням гетерогенних мікро включень".Техн. електродинаміка., Тем. вип. ”Проблеми сучасної електротехніки” -2008р.-Ч.3.
5. Щерба А. А.,Курило І. А.,Намацалюк І.Н. та ін. Дослідження симетричних складових трифазної системи напруг. Лабораторна робота з курсу «Теоретичних основ електро-техніки». 2011р, 244ст.
6.Щерба А. А.,Курило І. А.,Намацалюк І.Н. та ін., Лінійні електричні кола синусоїдного та періодичного несинусоїдного струмів, Посібник для вищих навчальних закладів з грифом МОНС.,Київ “Лазурит-Поліграф” 2012р., 244с.

Співавтор у створенні курсів дистанційного навчання:

- ТЕ-1. Електричні та магнітні кола за постійних струмів.
- ТЕ-2. Усталені процеси в електричних колах однофазного синусоїдного струму.
- ТЕ-3. Усталені процеси в електричних колах трифазного синусоїдного струму.

Робота зі студентами:

- Курило І.А.,Намацалюк І.Н.,Куник Ю.І.-студент, "Імпульсний генератор для дослідження властивостей металевих матеріалів"., 5с.,ФЕА, НТУУ "КПІ", 2014р.

Контакти:
НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 266,
тел./факс (044) 406-8239,
E-mail: