.

Завідувач кафедри теоретичної електротехніки.

Островерхов Микола Якович      

Доктор технічних наук, завідувач кафедри теоретичної електротехніки з 10 січня 2015 р. Народився 28 грудня 1958 р. в смт. Пісківка Бородянського району Київської області. Закінчив у 1976 р. Тетерівську середню школу, а в 1985 р. електротехнічний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Електропривод та автоматизація промислових установок». Кваліфікація за дипломом – інженер-електрик. Кандидатську дисертацію захистив 17 червня 1991 р. в Київському політехнічному інституті за спеціальністю 05.13.07-«Автоматизація технологічних процесів і виробництв» на тему «Система автоматичного керування телескопічністю рулонів при змотуванні прокату». Докторську дисертацію захистив 17 січня 2013 р. в НТУ «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 05.09.03-«Електротехнічні комплекси та системи» за темою «Електромеханічні системи на основі безконтактних виконавчих пристроїв для автоматичного керування параметрами штаби в ході неперервної прокатки».

Основні етапи науково-педагогічної роботи.
З квітня 1985 р. працював на кафедрі електропривода та автоматизації промислових установок (перейменована на кафедру автоматизації електромеханічних систем та електроприводу у 2003 р.) на посадах стажера-дослідника, молодшого наукового співробітника (1987 р.), наукового співробітника (1991 р.), старшого викладача (1993 р.), доцента (2001 р.), професора (2013 р.). Викладав дисципліни «Теорія електропривода», «Автоматизовані системи управління технологічними процесами», «Обчислювальна техніка та програмування».

З 1992-2002 рр. був відповідальним за наукову, а з 2003-2014 рр. – за навчально-методичну роботу кафедри. З 2007-2015 рр. виконував обов’язки ученого секретаря науково-методичної підкомісії з електромеханіки МОН України. Був головою робочої групи МОН України з розробки стандартів вищої школи за напрямом підготовки 6.050702-«Електромеханіка».

Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій. Основні напрями наукових досліджень: електромеханічні системи автоматичного керування з безконтактними виконавчими пристроями; методи керування взаємозв’язаними електромеханічними системами в умовах невизначеності математичної моделі об’єкту.

Автор більше 120 друкованих праць, в т.ч. біля 50 наукових статей у фахових виданнях України, 3 навчальних посібників з грифом МОН України (у співавторстві), 10 патентів України.

Основні публікації:
1. Розробка та дослідження електромеханічних систем автоматизації та складових електропривода: Навчальний посібник / За ред. М.Г.Поповича та В.В.Кострицького. – К.: КНУТД, 2011. – 492 с.
2. Островерхов М.Я., Пижов В.М. Моделювання електромеханічних систем в «Simulink»: Навчальний посібник. – К.: ВД "Стилос", 2008. – 528 с.
3. Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (теорія і практика): Навчальний посібник / За ред. М.Г.Поповича та В.В.Кострицького. – К.: КНУТД, 2008. – 408 с.
4. Островерхов Н.Я. Система векторного управления тяговым векторно-индукторным электроприводом // Електротехнічні та комп'ютерні системи. – Київ: Техніка, 2014. – № 15 (91). – С. 41-44.
5. Островерхов Н.Я., Бурик Н.П. Управление координатами электроприводов на основании концепции обратных задач динамики при минимизации локальных функционалов мгновенных значений энергий / Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – № 1. – С. 41-49.
6. М.Г.Попович, М.Я.Островерхов. Система векторного керування зусиллям у штабі прокату на основі безконтактного виконавчого пристрою/ Вісник Харківського технічного університету. – Харків: ХТУ, 2008. – С. 105-110.
7. Linear induction motors drive for coil telescopeness control / N. Popovich, V. Pyzhov, N. Ostroverhov // Industrial Electronics, Control and Instrumentation, IECON '94, 20th International Conference. – 1994. – Vol. 1. – P. 617-622.
8. Пат. 14504 Україна, МПК В21В 39/00. Спосіб керування натягом по ширині штаби / Попович М.Г., Островерхов М.Я. – Опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5.
9. Пат. 14507 Україна, МПК В21В 37/00. Пристрій для автоматичного керування планшетністю штаби прокату / Попович М.Г., Островерхов М.Я. – Опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5.
10. «Теорія електропривода-1» курс лекцій з кредитного модуля для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050702-«Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»/ Уклад. М.Я.Островерхов. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 274 с.

Контакти:
НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 209,
тел./факс (044) 204-8239,
E-mail: n.ostroverkhov@hotmail.com

 

Всі права на матеріали належать кафедрі теоретичної електротехніки. ФЕА НТУУ "КПІ"