.

Розробник дистанційних курсів з дисциплін, що викладаються на кафедрі ТЕ:

        Петренко Ірина Анатоліївна

кандидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної електротехніки НТУУ «КПІ»


Народилася у 1959 році в м. Києві. У 1976 році закінчила повний курс середньої загальноосвітньої школи № 57 м. Києва з викладанням ряду предметів англійською мовою з золотою медаллю і вступила до Київського політехнічного інституту. Навчалася на факультеті електронної техніки на кафедрі систем автоматизованого проектування і у 1982 році закінчила повний курс з відзнакою за спеціальністю «Конструювання і виробництво електронно-обчислювальної апаратури».

Основні етапи науково-педагогічної діяльності

По закінчені працювала на інженерній посаді у відділі технічної діагностики Інституту проблем моделювання в енергетиці АН УРСР (ІПМЕ АН УРСР). З 1982 по 1985 навчалася очно в аспірантурі Київського політехнічного інституту на кафедрі теоретичної електроніки під керівництвом проф., д.т.н. В. П. Сигорського. З січня 1986 року по серпень 1993 року працювала молодшим науковим співробітником, науковим співробітником та старшим науковим співробітником у відділі технічної діагностики ІПМЕ АН УРСР (тепер ІПМЕ НАН України ім. Г. Є. Пухова). У грудні 1986 року у спеціалізованій вченій раді Інституту проблем моделювання в енергетиці АН УРСР захистила кандидатську дисертацію «Машинні методи локалізації несправностей аналогових пристроїв» за спеціальностями: 05.13.05 – Елементи і пристрої обчислювальної техніки і систем керування та 05.09.05 – Теоретичні основи електротехніки. У січні 1991 року отримала вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Теоретична електротехніка».

Працює в НТУУ «КПІ» на посаді доцента з 1992 року (у 1992/1993 навчальному році за сумісництвом, далі за контрактом) на кафедрі теоретичної електротехніки (теоретичних основ електротехніки до 1999 року). Вчене звання доцента кафедри теоретичної електротехніки отримала у листопаді 2011 року.

Викладає (читає лекції, проводить практичні і лабораторні заняття на спеціалізованих стендах і в комп’ютерних класах, здійснює контрольні заходи) нормативні навчальні дисципліни:
-«Електротехніка та електроніка»,
-«Електротехніка»,

кредитні модулі:
- «Електричні, магнітні кола та електромеханічні системи»,
-«Електроніка та схемотехніка»,
- раніше «Теоретичні основи електротехніки». Читає лекції, проводить практичні і лабораторні заняття на спеціалізованих стендах і в комп’ютерних класах, здійснює контрольні заходи.
У 2001–2008 роках викладала курс «Основи електротехніки та електроніки» студентам факультету комп’ютерних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». Підготувала навчально-методичне забезпечення дисципліни у вигляді двох дистанційних курсів «Основи електротехніки» та «Основи електроніки», створених на мові розмітки HTML і сертифікованих Методичною радою НТУУ «КПІ» у 2007 році.

Брала участь у розробці типової програми дисципліни «Електротехніка та електроніка» для напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» у 2008 році за замовленням Міністерства освіти і науки України.

Створення та удосконалення ресурсів дистанційного навчання на кафедрі. У період з 2006 року по 2010 рік виконувала обов’язки відповідального виконавця за створення навчального комплекту методично-дидактичних матеріалів ПП 7.0913/21 – «Електротехніка» в рамках Пілотного проекту «Дистанційне навчання для підготовки бакалаврів за напрямом 7.0913 «Метрологія та вимірювальна техніка» за наказом НТУУ «КПІ» № 1-114 від 1.08.2005 (науковий керівник проекту проф. В. Д. Циделко). З 2010 року по теперішній час доповнює, обслуговує та редагує вісім дистанційних курсів (150 Мб, 338 авт. аркушів), які зв’язані в єдину систему дистанційного навчання «Електротехніка» на платформі підтримки дистанційного навчання Moodle і розміщені на web-сайті Українського інституту інформаційних технологій в освіті. Цільовою аудиторією системи дистанційного навчання є студенти НТУУ «КПІ», які обрали спеціальності технічних напрямків.

Про досвід зі створення дистанційних курсів технічних дисциплін розповідає з 2009 року в рамках програми «Створення і використання інформаційних ресурсів навчальної дисципліни» на курсах підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ» на базі Українського інституту інформаційних технологій в освіті.

У 80-90 роки проводила наукові дослідження в сфері технічної діагностики аналогових і гібридних пристроїв, моделювання і макромоделювання компонентів електронних схем та пристроїв з використанням прикладних програм схемотехнічного моделювання. Завдяки отриманим результатам були запропоновані та реалізовані у вітчизняній системі схемотехнічного проектування технічних об’єктів ALLTED (ALL Technology Designer) алгоритми призначення оптимальних допусків, центрування області працездатності та максимізації виходу придатних зразків, що вигідно відрізняли цей мережевий комплекс автоматизованого проектування від існуючих західних аналогів. Наукові інтереси на цей час: дослідження і моделювання схемотехнічних аналогів негатронів, дослідження енергетичних процесів у колах з негатронами.

Автор 50 навчально-методичних та наукових праць, у тому числі навчального посібника для дистанційного навчання «Основи електротехніки та електроніки», рекомендованого Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів.

Основні навчально-методичні праці:
1. Петренко І. А. Основи електротехніки та електроніки: Навч. посібник для дистанційного навчання: у 2 ч. – Ч.1: Основи електротехніки. – К.: Університет «Україна», 2006. – 411с.
2. Петренко І. А. Основи електротехніки та електроніки: Навч. посібник для дистанційного навчання: у 2 ч. – Ч.2: Основи електроніки. – К.: Університет «Україна», 2006. – 307 с.
3. Електротехніка. Лінійні кола: лабораторний практикум за змішаною формою виконання (у лабораторіях на навчально-дослідних стендах та в комп’ютерних класах з використанням віртуальної лабораторії Electronics Workbench) / Автори: А. А. Щерба, І. А. Петренко. – К.: ІВЦ ”Видавництво «Політехніка»”, 2007.– 139с.

Основні наукові праці:
«Оценка диагностируемости несиправностей в электронных аналоговых цепях» (1985), «Определение параметров компонентов аналоговой цепи по ограниченному множеству ее реакций» (у співавт. – Сигорский В. П.) (1986), «Подсистема диагностики неисправностей аналоговых цепей ППП ПРАМ-01М» (у співавт. – Ладогубець В. В.) (1986), «Декомпозиционный алгоритм решения экстремальных задач большой размерности» (у співавт. – Ладогубець В. В., Любич Б. А.) (1988), «Алгоритмы и программа смешанного моделирования и диагностирования аналого-цифровых схем» (у співавт. – Слюсар П. Б.) (1989), «Методика диагностирования неисправностей аналоговых устройств» (1990), «Matrix algorithm for RLC-interconnect model order reduction» (у співавт. – Петренко А. І.) (2005), «Алгоритм формування макромоделі міжз’єднань ІС» (у співавт. – Качко М. А.) (2012), «Моделювання конверторів з негативними імпедансами, реалізованих на операційних підсилювачах» (у співавт. – Марков Д. К.) (2013), «Схемотехнічні реалізації С-негатронів на операційних підсилювачах» (у співавт. – Приходько В. С.) (2014).

knigi6


Контакти:
НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 261,
тел./факс (044) 406-8239,
E-mail:petrenkoiryna17@gmail.com