.

Сільвестров Антон Миколайович

доктор технічних наук, професор кафедри теоретичної електротехніки

Народився 6 січня 1942 року в м. Полтава. Закінчив сім класів середньої школи № 25 міста Полтави у 1956 році і поступив у Полтавський будівельний технікум. По закінченню технікуму в 1960 році працював на будівництві м. Владивосток. З 1961 по 1963 роки – служба в армії. В 1964 році поступив у Севастопольський приладобудівельний інститут, в 1965 році перевівся в Київський політехнічний інститут, після закінчення якого в 1969 році почав працювати на кафедрі технічної кібернетики. Виконуючи науково-дослідну роботу по замовленню авіаційних і ракетних підприємств, захистив у 1973 році кандидатську, у 1984 році докторську дисертації за спеціальністю 05.13.01 – «Технічна кібернетика і теорія інформації». З 1969 року до сьогодення працював в НТУУ «КПІ» на посадах інженера, аспіранта, старшого наукового спеціаліста, доцента, професора кафедри технічної кібернетики, завідувача кафедри загальної електротехніки, професора кафедри теоретичної електротехніки.

Основні етапи науково-педагогічної роботи. З 1969 по 1990 роки – відповідальний виконувач або керівник низки НДР зі спецтематики на замовлення:
- заводу «Комуніст» – «Автомат настройщик системи «Гроза»;
- КБ ім. О.К.Антонова, ім. Микояна, ім. Мясищева, ім. Сухого – «Ідентифікація аеродинамічних характеристик літаків АН-72, МИГ-27, 29, 31, М-17, СУ-27 та ін.;
- НПО «Молния», ЦНИИ автоматики и гидравлики – КЛА «Буран», тактичні ракети;
- НДР з Керченським скло комбінатом та Львівським заводом ізоляторів по АСУ ТП скловиробництва;
- НДР з КБ «Імпульс» по системі передачі даних;
- НДР з Інститутом кібернетики по дослідженню альтернативних джерел енергії.
В процесі і за результатами цих робіт захищено 4 докторських і близько 20 кандидатських дисертацій.
До розпаду СРСР очолював Методичну Раду з електротехніки в Україні і був членом Президії Союзної Ради.
Член Спецрад по захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Основні напрямки наукових досліджень:
- теоретичні і прикладні аспекти теорії ідентифікації об’єктів різної природи;
- адаптивні системи автоматичного керування динамічними об'єктами в умовах не стаціонарності і апріорної невизначеності їх характеристик;
- удосконалення теорії і практичних аспектів електротехніки з позицій системного підходу;
- дослідження і пояснення складних електродинамічних процесів в пристроях Губера, Мільроя та ін..

Автор більше 200 дркованих праць, в тому числі в ф ахових виданнях, 2 підручників з грифом МОН України (у співавторстві), більше 10 патентів України.

Основні публікації:

1. „Адаптивні системи ідентифікації”, під ред. Костюка В.І. К.: Техніка, 1975.– 288 с.
2. Сильвестров А.Н., Панченко О.М. Многократно адаптивные ситемы идентификации. К.: Техніка, 1983. – 150 с.
3. Сильвестров А.Н., Чинаев П.И. Идентификация и автоматизация динамических систем. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 200 с.
4. Сильвестров А.Н., Синеглазов В.М. Целеориентирующиеся системы идентификации. К.: УМКВО, 1989. – 93 с.
5. Киричков В.Н., Сильвестров А.Н. Построение адаптивных моделей динамических объектов по данным эксперимента. К.: „Вища школа”, 1985. – 70 с.
6. Сільвестров А.М. Електротехніка у зварювальному виробництві. – К.: НМКВО, 1991. – 140 с.
7. Метод текущего контроля гранулометрического состава продукта аппаратов с псевдоожиженным слоем / Я. Н. Корниенко, Н. В. Подмогильный, А. Н. Сильвестров, Р. Ф. Хотячук // Пробл. упр. и информатики. - 1999. - № 6. - С. 123-134.
8. Системотехніка електронних та вимірювальних пристроїв / В. О. Бойкова, Н. І. Поворознюк; ред.: А. М. Сільвестров. - К. : Корнійчук, 2000. - 114 c.
9. Применение метода предельных оценок для определения аэродинамических параметров летательных аппаратов / М. В. Миронович, А. Н. Сильвестров, А. А. Стенин // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. - 2000. - № 1-2. - С. 276-282.
10. Интеллектуализация моделирования гибких производственных систем / Д. А. Дубина, А. Н. Сильвестров, Л. С. Ямпольский // Адапт. системи автомат. упр. : міжвід. наук.-техн. зб. - 2000. - Вип. 3. - С. 42-60.
11. Оценивание параметров линейной части нелинейных динамических объектов / В. Н. Резниченко, А. Н. Сильвестров, Л. Ю. Спинул, О. В. Стеценко // Адапт. системи автомат. упр. : міжвід. наук.-техн. зб. - 2002. - Вип. 4. - С. 133-138.
12. Энерго-экологические аспекты управления КЛА / А. А. Стенин, В. Н. Резниченко, А. Н. Сильвестров, П. И. Бидюк // Адапт. системи автомат. упр. : міжвід. наук.-техн. зб. - 2002. - Вип. 4. - С. 144-148.
13. Сильвестров А.Н., Корниенко Я.Н., Подмогильний Н.В. Управление качеством гранулирования минеральных удобрений. – К.: Такі справи, 2002. – 196 с.
14. Лисенко А.И., Сильвестров А.Н., Стенин А.А., Прокофьев В.П., Уруский О.С. Применение наукоемких технологий двойного назначения для экологически безопасного энергоресурсосберегающего управления качеством продукции народнохозяйственного значения. К.: «Такі справи», 2002. – 200 с.
15. Щерба А.А., Петренко В.В., Сільвестров А.М., Спінул Л.Ю. Застосування методів теорії ідентифікації для отримання аналітичних залежностей при дослідженні і проектуванні складних електричних систем. В сб. тезисів МНТК „Приборостроение - 2004”, Вінниця, 2004, стор. 289-295.
16. А.М.Сільвестров та ін. Оптимізація режимів активної ідентифікації динамічних об’єктів// В сб. „Адаптивні САУ”, Дніпропетровськ, №8(28), 2005 р., стор. 116-123.
17. Щерба А.А., Петренко В.В., Сільвестров А.М., Спінул Л.Ю. Застосування методів теорії ідентифікації для отримання аналітичних залежностей при дослідженні і проектуванні складних електричних систем. В сб. тезисів МНТК „Приборостроение - 2004”, Вінниця, 2004, с. 289-295.
18. А.М.Сільвестров та ін. Оптимізація режимів активної ідентифікації динамічних об’єктів// В сб. „Адаптивні САУ”, Дніпропетровськ, №8(28), 2005 р., стор. 116-123.
19. А.Н.Сильвестров, В.М.Синеглазов, В.Н.Мирунко. Идентификация статических и динамических характеристик реальных объектов//В сб. „Електроніка та системи управління”. Київ, НАУ, 2005, №4, с. 80-87
20. А.Н.Сильвестров, Н.Д.Кошевой. Две стратегии идентификации реальных объектов/ В сб. «Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии», №35, Харьков «ХАИ», 2007, стор. 81-85.
21. Патент 30530 Україна МПК 05В 13/60. Спосіб визначення гладкої статичної не лінійності з динаміки об’єкта контролю/ А.М.Сільвестров, Лисиця П.М., Галай П.М.: заявник і утримувач Полтавський технічний університет ім. Ю.Кондратюка.– №U200713 заявки 29.11.2007; опубл. 25.02. 2008 р.
22. Общность и различие сигнальной и параметрической идентификации / А. Н. Сильвестров // Адапт. системи автомат. упр. : міжвід. наук.-техн. зб. - 2007.
23. А.М.Сільвестров. Єдність і розбіжність сигнальної та параметричної ідентифікації реальних об’єктів//В зб. „Наукові вісті НТУУ „КПІ”, №5, 2007 р., стор. 77-83.
24. А.Н.Сильвестров, В.В.Пиксотов. Идентификация нелинейных моделей Гомерштейна //Вес. НАУ « Електроника и системы управления», №2 (20) 2009, НАУ, Киев, с. 110-120.
25. Две стратегии идентификации реальных объектов / А. Н. Сильвестров, В. М. Синеглазов, Л. Ю. Спинул // Електроніка та системи упр. - 2008. - № 1. - С. 129-136.
26. Патент на корисну модель №30530 «Спосіб визначення гладкої статичної не лінійності з динаміки об'єкта контролю». Автори: Сільвестров А.М., Лисиця П.М., Галай П.М. 25.02.2008.
27. А.М.Сільвестров, В.М.Галай, К.Х.Зеленський. Теорія оптимальних систем автоматичного керування технологічними процесами/Навч. посібник. Полтава, ПНТУ, 2009, 153 с. (гриф МОН).
28. Комплексирование методов и моделей для оценивания запаса устойчивости / В. М. Синеглазов, А. Н. Сильвестров, Л. Ю. Спинул, Д. К. Зименков // Електроніка та системи упр. - 2010. - № 1. - С. 93-98. 29. Патент на винахід № 93271 від 25.01.2011р. Електродвигун на ефекті Губера./А.М. Сільвестров, Д.К. Зіменков, Г. Вороний
30. Патент №U2012 10079/2620, 22.08.2012 р. Спосіб вимірювання лінеаризованої відносно базового режиму моделі./ А.М. Сільвестров,О.М. Скринник, Гонтар М.М.
31. А.Н. Сильвестров, Самсонов В.В. О некоторых методах идентификации нелинейных объектов// Journal of Qafqaz Universiti. Mathematics and Computer Science, №32, 2012, стор. 12 – 23.
32. Silvestrov A.N.Evolution of aerodynamic coefficients of long-time movement of aircraft//In 2-nd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control/ October 9-12/2012, Kyiv, Ukraine, p. 76-78.
33. А.М. Сільвестров. Нариси з теорії ідентифікації:Монографія//К.: НУХТ, 2012.– 222 с.
34. А.Н. Сильвестров. Несмещённое оценивание параметров модели при наличии шумов во входных и выходных сигналах//МНТК «Автоматика-2013», Николаев, 2013, с. 125 – 126.
35. Патент на корисну модель; № 78541 дата 25.03.2013. Корисна модель «Спосіб вимірювання параметрів лінеаризованної моделі відносно базового режиму моделі нелінійної динаміки електротехнічних об’єктів»/ А.М. Сільвестров.
36. А.М. Сільвестров, Бойко В.С., Скринник О.М. Підвищення енергетичної ефективності електрогідравлічної системи//Техн. электродинамика.- 2013 - №2 – с. 85-90.
37. А.М. Сільвестров. Дослідження ефекту Губера//Тези І МНТ – Інтернет - конференції «Автоматизація управління та інтелектуальні системи», Полтава, 2013.
38. А.М. Сільвестров, Скринник О.М. Аналітичний опис кусково-аналітичних залеж-ностей (ВАК)// Збірник «Адаптивні САУ», К.: НТУУ «КПІ», №3 (24), 2014, с.40-48.
39. А.М. Сільвестров, В.М. Синєглазов. Теорія ідентифікації (гриф МОН)//Підручник, НАУ, 2014, 500 с.
40. А.М. Сільвестров, В.В. Онушко. Дослідження та вдосконалення ефекту Губера (ВАК)//Збірник «Системи управління, навігації та зв’язку», №2 (26), Полтава, 2014, с. 95-100.
41. А.М. Сільвестров, К.Божко, А.Скрынник. Применение метода аналитического описание кусочно-аналитических зависимостей (Scopus)//Българско списание за инженерно проектиране, брой 23, июль 2014, с. 33-40.

Всі права на матеріали належать кафедрі теоретичної електротехніки. ФЕА НТУУ "КПІ"