.
storozhilova.jpg

        Сторожилова Галина Іванівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної електротехніки.

Закінчила у 1973 р. факультет автоматизації Київського інженерно-будівельного інституту за спеціальністю «Автоматизація та комплексна механізація». Кваліфікація за дипломом – інженер-електромеханик. Працювала на кафедрі автоматизації будівельного виробництва КІБІ с 1979 р. на посаді асистента. В 1983 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. З 1988 р. – доцент кафедри електротехніки та електроприводу. Викладала дисципліни «Цифрове моделювання», «Автоматизація технологічних процесів», «Теоретичні основи електротехніки».

З 2007 р. працює в НТУУ "КПІ" на посаді доцента кафедри теоретичної електротехніки.

Сфера наукової діяльності: Дослідження перетворювачів кута при живленні від двофазного генератора синусоїдної напруги.

Автор більше 40 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни:
- Теоретичні основи електротехніки;

Наукові праці за останні роки:

1. Дослідження сельсинного перетворювача кута при живленні від двофа-зного генератора синусоїдної напруги: Стаття \ О.О. Фарина, В.С. Кар-наух; // “Сучасні проблеми електоенерготехніки та автоматики”. – МНТК, НТУУ КПІ – 2009 – Том.2. – 4с.
2. Симетричні складові та вищи гармоніки в трифазних колах: Навчаль-ний посібник \ А.А. Щерба, І.А. Курило, І.Н. Намацалюк, В.І. Чибелис, Ю.В. Перетятко. – К.: ІЕД НАНУ, 2008. 76с.
3. Моделювання і розрахунок електричного поля в полімерній ізоляції проводів, що само утримуються, та високовольтних кабелів з ураху-ванням гетерогенних мікровключень: Стаття \ А.А. Щерба, І.А. Кури-ло, В.І. Чибелис, Ю.В. Перетятко, І.Н. Намацалюк . // Техн. електроди-наміка. – Тем. вип. ”Проблеми сучасної електротехніки” – 2008– Ч.3.1с.
4. Методичні вказівки до лабораторних робіт з теоретичних основ елект-ротехніки. \ А.А. Щерба, В.С. Бойко, В.І. Чибелис, Ю.В. Перетятко. – К.: ІЕД НАНУ, 2008. 36с.
5. Алгоритм ранжування виробничих підсистем : Стаття \ В.П. Розен, А.П. Шевчук. К. : Деп. в ГНТБ Украины № 13 – Ук 2014.10 с.
6. Дистанційний курс Електротехніка: розділи ТЕ-1, ТЕ-2, ТЕ-3, ТЕ-5. // УІІТО, 2012, 2014. Сертифікати: НПМ №№ 2544, 2683, 2690, 4050. Електронні ресурси, адреси розміщення: http://moodle.udec.ntu-i.kiev.ua/moodle/course/view.php?id=193, 195, 197, 253 (у співавторстві).

Всі права на матеріали належать кафедрі теоретичної електротехніки. ФЕА НТУУ "КПІ"