Кафедра теоретичної електротехніки

Вступ до аспірантури

Вступ до аспірантури

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Додаток до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ.

І. Загальні положення

1.1 На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

1.2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

- в межах аспірантури. за очною (денною, вечірньою) або заочною формами здобуття освіти;

- поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у КПІ ім. Ігоря Сікорського).

1.3. Фінансування підготовки здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);

за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням визначається Вченою радою з урахуванням ліцензійного обсягу на третьому рівні вищої освіти, а також можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та освітніх потреб аспірантів за відповідною спеціальністю.

1.4. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у закладах вищої освіти, мають рівні права та обов’язки.

1.5. Підготовка іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі здійснюється:

на підставі міжнародних договорів, укладених між закладами вищої освіти (науковими установами) України та закладами вищої освіти (науковими установами) інших країн щодо обміну вченими чи академічної мобільності;

за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах договору).

1.6. Прийом до КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється на конкурсній основі незалежно від форми здобуття освіти та джерел фінансування навчання.

1.7. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти.

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного бюджету.

1.8. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії є ліцензія Міністерства освіти і науки України на провадження освітньої діяльності.

II. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня доктора філософії на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) проводиться в такі строки*:

Початок прийому заяв та документів

17 травня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів

25 червня 2021 року

Строки проведення вступних випробувань

26 серпня 2021 року - 07 вересня 2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

09 вересня 2021 року

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

14 вересня 2021 року

Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця державного замовлення

не пізніше 15 вересня 2021 року

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

15 вересня 2021 року

Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 22 вересня 2021 року

* в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

IІI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

3.1. Вступники на навчання для здобуття ступеня доктора філософії подають заяви в паперовій формі. КПІ ім. Ігоря Сікорського може передбачити на вебсайті (вебсторінці) електронну реєстрацію заяв вступників.

3.2. Під час подання заяви вступник особисто пред’являє оригінали:

- документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

- документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

Якщо з об'єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

3.3. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- анкету;

- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

- копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);

- витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту про рекомендацію до вступу до аспірантури (за наявності);

- список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідуючим кафедри до якої планується вступ. У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science;

3.4. Усі копії документів засвідчуються відділом аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Копії документа, що посвідчує особу та військового квитка не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

3.5. Рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до КПІ ім. Ігоря Сікорського приймається протягом трьох робочих днів з дня отримання результатів вступних випробувань.

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

IV. Організація та проведення вступних випробувань.

4.1. До вступних випробувань для здобуття ступеня доктора філософії допускаються особи, які подали всі необхідні для вступу документи відповідно до встановлених строків.

Вступні випробування для здобуття ступеня доктора філософії проводяться відповідно до Положення про вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Вступники, допускаються до участі у вступних випробуваннях за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та перепустки за встановленою Приймальною комісією формою.

Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов прийому та цього положення.

4.2. Вступні випробування до аспірантури складаються з:

- вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності). Програми вступних іспитів зі спеціальності до аспірантури оприлюднюються на вебсайтах інститутів/факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського;

особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в документі про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою «зараховано» або «незараховано». Вступник, який отримав оцінку «незараховано» до складання вступного іспиту зі спеціальності та вступного іспиту з іноземної мови не допускається.

- вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури:

додаткове вступне випробування (за необхідності), вступний іспит з іноземної мови, вступний іспит зі спеціальності.

Особам, допущеним до вступних випробувань в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

4.3. Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури обчислюється (за шкалою від 100 до 200 балів) за формулою:

КБ= 0,5×ІС+ 0,3×ІМ+ 0,15×ДБ+0,05×БД,

де ІС – оцінка вступного іспиту зі спеціальності;

ІМ – оцінка вступного іспиту з іноземної мови;

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення;

БД – середній бал додатка до документа про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 100 до 200 балів).

4.4. Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення нараховуються відповідно до таблиці 1.

Таблиця 1. Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення

Навчальні та наукові досягнення*

Кількість балів

публікації у фахових виданнях

10 (кожна стаття)

публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science

30 (кожна стаття)

диплом переможця та призера міжнародних та Всеукраїнських студентських олімпіад

перше місце- 20

друге місце- 15

третє місце- 10

патент

15

*1. Враховуються лише друковані праці.

2. Якщо є співавтори певної роботи, кількість балів поділяється на кількість співавторів роботи.

3. Навчальні та наукові досягнення враховуються лише у випадку, якщо їхня тематика відповідає спеціальності, на яку проводиться набір (відповідність визначається предметними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями).

Якщо сумарна кількість додаткових балів за навчальні та наукові досягнення перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

4.5. Для проведення вступних випробувань на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) створюються предметні комісії. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями, до складу яких входить, як правило, три — п’ять осіб, які призначаються наказом по КПІ ім. Ігоря Сікорського.

4.6. До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.

До складу предметних комісій можуть бути призначені також представники інших закладів вищої освіти (наукових установ), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне керівництво дослідженнями аспірантів, та/або про спільне виконання освітньо-наукової програми або з якими здійснюється підготовка докторів філософії за спільною освітньо-науковою програмою, узгодженою між вищим навчальним закладом і науковою установою.

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням Вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

4.7. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського протягом одного календарного року.

V. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування.

5.1. Рейтинговий список вступників формується в такій послідовності:

- за конкурсним балом - від більшого до меншого;

- за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень - від більшого до меншого.

Якщо встановлені в другому - третьому абзацах цього пункту правила не дають можливості визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то першочерговість встановлюється на підставі аналізу поданих вступниками документів.

5.2. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

- ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;

- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника;

- конкурсний бал вступника;

- середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).

5.3. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету (за державним замовленням) формуються за кожною конкурсною пропозицією і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах та відповідному вебсайті КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до строків, зазначених в розділі ІІ. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 5.2 цього розділу.

5.4. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня доктора філософії вимог для зарахування на навчання з урахуванням їхньої черговості в рейтинговому списку вступників.

VІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання, наказ про зарахування

6.1. Під час виконання вступником вимог до зарахування вступник подає до відділу аспірантури:

- оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

-заяву на ім’я ректора про призначення наукового керівника;

- копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) завірену військово-мобілізаційним відділом КПІ ім. Ігоря Сікорського.

6.2. Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом надсилання їх засобами поштового зв'язку з обов'язковим описом вкладень на адресу Аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського, зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в строки, визначені в розділі ІІ цього положення. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті.

6.3. За результатами конкурсного відбору відділ аспірантури та докторантури готує проєкт наказу про зарахування.

Рішення про зарахування до аспірантури затверджується наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського, який оприлюднюється в установленому порядку.

6.4. Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського призначається науковий керівник з числа наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем.

VІІ. Прикінцеві положення

7.1. Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури і докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснює його Вчена рада.

7.2. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі незалежно від форми здобуття освіти становить чотири роки.

7.3. Прийом до аспірантури іноземців та осіб без громадянства регулюється Умовами прийому та іншими чинними нормативно-правовими документами.

7.4. Прийом до аспірантури Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського регулюється окремим додатком до Правил прийому.

7.5. Прийом до докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського регулюється окремим положенням.

Електронна адреса відділу аспірантури та докторантури для листування: aspirantura@kpi.ua, телефон +380442362149

Умови прийому до аспірантурі Університету іноземців та осіб без громадянства визначаються окремим додатком до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Прийом до аспірантури іноземців та осіб без громадянства здійснює Центр міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського, телефон +380442048659

Програма підготовки

Програма підготовки аспірантів (докторів філософії) по Кафедрі теоретичної електротехніки Факультету електроенерготехніки та автоматики у 2019 році

Скачати файл

Програма вступного іспиту до аспірантури

Програма вступного іспиту з іноземної мови до аспірантури (всі спеціальності, крім 035 Філологія) у 2021 році

Завантажити файл Download file

Телефони кафедри для довідок:

  • +380506828007
  • +380442048239
  • +380442048235
  • +380442049061