Кафедра теоретичної електротехніки

Вступ до аспірантури

Вступ до аспірантури

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Умови прийому до аспірантури Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2023 році

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2023 році відбудеться з 22 травня 2023 року по 07 липня 2023 року з 09:30 до 11:30 та з 14:00 до 17:00 (кімната 247 - 1 корпус).

Про свої наміри вступати до аспірантури необхідно повідомити з 16 травня 2022 року шляхом заповнення даної Google-форми:

Відкрити Google-форму

Вступник має подати такі документи особисто у відділі аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського або електронною поштою з накладанням кваліфікованого електронного підпису

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про допуск до участі у конкурсному відборі на навчання в аспірантурі подається на ім’я ректора (бланк заяви розміщений у розділі «Документи та посилання»);
 • заява про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури;
 • анкета (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»);
 • копія диплома магістра (спеціаліста);
 • копія додатку до диплому магістра (спеціаліста);
 • мотиваційний лист;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків*;
 • копію військово-облікового документа – (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) з відміткою військово-мобілізаційного відділу КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • копія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією)*;

або за наявністю паспорту нового зразка:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • витяг з реєстру територіальної громади з вказаним з вказаним місцем реєстрації;

Усі копії документів засвідчуються відділом аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Копії документа, що посвідчує особу та військового квитка не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до КПІ ім. Ігоря Сікорського приймається протягом трьох робочих днів з дня отримання результатів вступних випробувань.

Строки проведення вступної кампанії

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня доктора філософії на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) проводиться в такі строки*:

Початок прийому заяв та документів

22 травня 2023 року

Закінчення прийому заяв та документів

07 липня 2023 року

Строки проведення вступних випробувань

28 серпня 2023 року – 08 вересня 2023 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

11 вересня 2023 року

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

18 вересня 2023 року

Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця державного замовлення

не пізніше 20 вересня 2023 року

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

22 вересня 2023 року

Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 26 вересня 2023 року

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі–Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року №504 “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:

додаткове вступне випробування (в разі необхідності), іноземна мова, спеціальність.

особам, допущеним до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Для проведення вступних випробувань на основі здобутого ступеня магістра(спеціаліста) створюються предметні комісії. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями.

Програми вступних випробувань до аспірантури оприлюднюються на веб-сайтах інститутів/факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься:

КБ=ІС+ІМ,

де: ІС- оцінка вступного іспиту із спеціальності;

ІМ- оцінка вступного іспиту із іноземної мови;

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету протягом одного календарного року.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

Зарахування до аспірантури – з 01 жовтня 2023 року

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Вартість навчання здобувачів наукового ступеня доктора філософії, які вступили до аспірантури у 2023/2024 навчальному році на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

Роки навчання

Вартість одного року навчання, грн.

1

49400

2

49400

3

38000

4

38000

Електронна адреса відділу аспірантури та докторантури для листування: aspirantura@kpi.ua, тел. +380442049349.

Умови прийому до аспірантурі Університету іноземців та осіб без громадянства визначаються окремим додатком до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Прийом до аспірантури іноземців та осіб без громадянства здійснює Центр міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського тел. +380442048659.

Офіційні документи

Загальна інформація про вступ до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2023 році

Загальна інформація про вступ до аспірантури у 2023 році на сайті відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського Детальніше

Загальна інформація про вступ до аспірантури у 2023 році на сайті факультету електроенерготехніки та автоматики Детальніше

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2023 році

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2023 році Завантажити

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2023 році

Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2023 для здобуття ступеня доктора філософії Завантажити

Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Завантажити

Умови прийому до закладів вищої освіти в 2023 році

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році Завантажити

Додаток 6 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році – Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка Завантажити

Порядок прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення Завантажити

Програми вступних випробувань

Програми вступних випробувань до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2023 році

Програма вступного іспиту із спеціальності для вступу на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити

Програма додаткового вступного випробування для вступу на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити

Програма вступного випробування з іноземної мови для вступу на освітньо-наукові програми підготовки доктора філософії, всі спеціальності, крім 035 Філологія Завантажити

Телефони кафедри для довідок:

 • +380956672717
 • +380442048239
 • +380442048235
 • +380442049061