Кафедра теоретичної електротехніки

Дипломний проект бакалавра

Освітньо-професійна програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Дипломне проектування

Дипломні проекти бакалаврів з інженерних спеціальностей передбачають, в основному, проектування (або модернізацію) окремих елементів обладнання (систем, приладів тощо) з метою забезпечення або покращення їх технічних чи експлуатаційних характеристик. Система у вигляді опису та сукупності її характеристик або конкретний тип обладнання визначається вихідними даними завдання на дипломне проектування. Тому розробляти вимоги до системи в цілому або до будь-якої її підсистеми (тобто розробляти технічне завдання) в ДП бакалавра не обов’язково. З цього погляду він наближається до комплексного курсового проекту й може складати основу певного розділу в майбутньої магістерської дисертації (за ОПП) за умови, що тематика (напрямок) розробки зберігається, а автором є той самий студент (бажано також і керівник обох робіт).

Дипломний проект складається з обов’язкового графічного матеріалу (креслеників) та пояснювальної записки до нього. Крім того, при захисті може використовуватись додатково демонстраційний матеріал в графічному (на папері, плівках), електронному (відео матеріали, мультимедіа, презентації тощо) або натурному (моделі, макети, зразки виробів тощо) вигляді.

Орієнтовний обсяг дипломних проектів на здобуття ступеня бакалавра складає 50–70 сторінок пояснювальної записки до дипломного проекту (текстової частини дипломної роботи) та обов’язковий графічний (ілюстративний) матеріал.

Дипломні проекти необхідно оформлювати згідно з вимогами відповідних галузевих стандартів до проектно-конструкторської та проектно-технологічної документації.

Пояснювальна записка до дипломного проекту має у стислій та чіткій формі розкривати творчий задум проекту, містити аналіз сучасного стану проблеми, методів вирішення завдань проекту, обґрунтування їх оптимальності, методики та результати розрахунків, опис проведених експериментів, аналіз їх результатів і висновки з них; містити необхідні ілюстрації, ескізи, графіки, діаграми, таблиці, схеми, рисунки та ін. В ній мають бути відсутні загальновідомі положення, зайві описи, виведення складних формул тощо. Текст складається, як правило, в друкованому вигляді на аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 14 пунктів, міжрядковий інтервал 1,5 Lines.

Структура дипломного проекту умовно поділяється на вступну частину, основну частину та додатки.

Вступна частина:

 • титульний аркуш
 • завдання на дипломне проектування
 • відомість дипломного проектування
 • пояснювальна записка - перша сторінка
 • реферат (анотація) українською та іноземною мовами
 • зміст
 • перелік скорочень, умовних позначень, термінів
 • вступ

Основна частина:

 • розділи (глави), які розкривають основний зміст проекту відповідно до переліку питань, наданих у завданні;
 • кожний розділ (глава) має закінчуватися висновками – озаглавлюються Висновки, оформлюються як підрозділ, але без номеру;
 • закінчення (загальні висновки) – озаглавлюється ВИСНОВКИ, оформлюється як розділ без номеру;
 • перелік посилань – озаглавлюється ЛІТЕРАТУРА або ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

Додатки

Згідно ДСТУ 3008:2015 :

 • Структурні елементи: «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАКИ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ЛІТЕРАТУРА» — не нумерують, а їхні назви є заголовками структурних елементів, тому пишуться вони прописними літерами.
 • Таблиці підписуються зліва вгорі, нумерація таблиць виконується в межах розділу (Таблиця 1.1 – Назва таблиці).
 • Рисунки підписуються знизу по центру, нумерація рисунків виконується в межах розділу (Рисунок 1.1 – Назва рисунка).
 • Якщо є таблиця, рисунок, літературне джерело – то в тексті пояснювальної записки повинна бути згадка про них у вигляді посилання.
 • У разі посилання на структурні елементи самого звіту зазначають відповідно номери розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, позицій переліків, рисунків, формул, рівнянь, таблиць, додатків. Посилаючись, треба використовувати такі вирази: «у розділі 4», «див. 2.1», «відповідно до 2.3.4.1», «(рисунок 1.3)», «відповідно до таблиці 3.2», «згідно з формулою (3.1)», «у рівняннях (1.23)— (1.25)», «(додаток Г)» тощо. Дозволено в посиланні використовувати загальноприйняті та застандартовані скорочення згідно з ДСТУ 3582, наприклад, «згідно з рис. 10», «див. табл. 3.3» тощо.

Реферат (анотація) обсягом 0,5–1 сторінки державною та іноземною (яку вивчав студент) мовами повинен стисло відображати загальну характеристику та основний зміст ДП і містити:

 • відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість ілюстрацій, таблиць, креслень, додатків і бібліографічних найменувань за переліком посилань;
 • мету проекту, використані методи та отримані результати (характеристика об’єкта проектування, нові якісні та кількісні показники, економічний ефект тощо);
 • рекомендації щодо використання або (та) результати впровадження розробок або досліджень (отримані патенти, прийняті заявки на патент, публікація в наукових журналах, акти про впровадження тощо);
 • перелік ключових слів (не більше 20).

Вступ має відображати актуальність і новизну проекту та містити:

 • обґрунтування необхідності нової розробки або удосконалення (модернізації) існуючого об’єкта проектування на основі аналізу сучасного стану проблеми за даними вітчизняної та зарубіжної науково-технічної літератури та періодичних видань, патентного пошуку та досвіду роботи підприємств, установ, провідних фірм у відповідній галузі виробництва, економіки або науки;
 • обґрунтування основних проектних рішень або напрямків досліджень;
 • можливі галузі застосування результатів проекту.

Основна частина пояснювальної записки має включати:

 • розробку вимог до характеристик об’єкта проектування;
 • вибір і обґрунтування оптимальності технічних рішень або теоретичних та експериментальних методів досліджень поставлених задач;
 • вибір та обґрунтування можливих варіантів технічної реалізації та методів розрахунків параметрів елементів (електричних схем, механічних елементів на міцність та ін.);
 • експериментальні дослідження, розробку методики досліджень, опис експериментального обладнання, аналіз результатів експерименту;
 • техніко-економічне обґрунтування дипломного проекту, розрахунок економічного ефекту;
 • пропозиції та заходи щодо забезпечення охорони праці, техніки безпеки, охорони довкілля;
 • висновки за розділами (главами) та загальні висновки щодо відповідності отриманих результатів завданню на дипломне проектування та висунутим вимогам, можливість впровадження або застосування результатів.

До додатків виносяться:

 • технічне завдання на ДП;
 • відомість ДП;
 • специфікації;
 • методики і протоколи випробувань;
 • результати патентного дослідження;
 • виведення розрахункових формул;
 • акти про впровадження у виробництво та копії патентів, отриманих дипломником;
 • інші матеріали, які допомагають більш повно і докладно розкрити задум та шляхи реалізації проекту.

Навчальні посібники та силабуси

Випускна кваліфікаційна робота бакалавра [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. О. Бржезицький, О. Р. Проценко, Є. О. Троценко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,52 МБайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 40 с. – Назва з екрана. Завантажити

Дипломне проєктування: Силабус освітнього компоненту відповідно до освітньо-професійної програми "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 2018 року Завантажити

Дипломне проєктування: Силабус освітнього компоненту відповідно до освітньо-професійної програми "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 2022 року Завантажити