Кафедра теоретичної електротехніки

Курсове та дипломне проєктування

Освітньо-професійна програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" другого (магістерського) рівня вищої освіти

Курсове проєктування

Тематика курсових проєктів навчальної групи ЕВ-21мп

  • 1. Розрахунок та конструювання генератора імпульсних напруг (освітній компонент "Високовольтні випробувальні установки")
  • 2. Однофазний керований випрямляч (освітній компонент "Установки і процеси електрофізичної технології")

Силабуси

Високовольтні випробувальні установки. Курсовий проєкт. Силабус освітнього компоненту відповідно до освітньо-професійної програми "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" другого (магістерського) рівня вищої освіти Завантажити

Установки і процеси електрофізичної технології. Курсовий проєкт. Силабус освітнього компоненту відповідно до освітньо-професійної програми "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" другого (магістерського) рівня вищої освіти Завантажити

Дипломне проєктування

Дипломне проєктування є завершальним етапом навчання за програмою підготовки другого рівня вищої освіти ступеню «магістр» і відбувається після закінчення повного теоретичного курсу, передбаченого навчальними планами, та після переддипломної практики. Атестація здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи (проєкту) та завершується видачою документа встановленого зразка про присудження його автору ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації: магістра з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Кваліфікаційна робота (проєкт) перевіряється на відсутність академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації та після захисту розміщується в репозиторії НТБ Університету для вільного доступу. Атестація здійснюється відкрито та публічно.

Документи

Бланк титульного аркушу магістерської дисертації за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти Завантажити

Бланк завдання до магістерської дисертації за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти Завантажити

Бланк відгуку наукового керівника магістерської дисертації за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти Завантажити

Бланк рецензії на магістерську дисертацію за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти Завантажити

Силабуси

Дипломне проєктування. Силабус освітнього компоненту відповідно до освітньо-професійної програми "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" другого (магістерського) рівня вищої освіти Завантажити