Кафедра теоретичної електротехніки

Навчальний процес

Навчальна робота на кафедрі теоретичної електротехніки

Кафедра теоретичної електротехніки орієнтована на підготовку фахівців факультету електроенерготехніки та автоматики та ще 17 інших підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського. Щорічно на кафедрі навчається декілька тисяч студентів, для них читають понад 10 дисциплін.

З метою якісного забезпечення навчального процесу кафедра розробила спеціалізовані курси окремо для студентів електроенергетичного профілю, приладобудівного профілю, медико-інженерного профілю та для студентів, що вивчають комп’ютерні науки.

Основні дисципліни кафедри: теоретичні основи електротехніки; електротехніка; електротехніка та електроніка; електротехніка та електромеханіка; електроніки та мікросхемотехніка; промислова електроніка. Всі дисципліни забезпечені навчальною та методичною літературою.

Практична і дослідницька підготовка студентів на кафедрі ТЕ проводиться у 8 лабораторіях. Створено дистанційний курс, розроблені методичні матеріали для проведення практичних та лабораторних занять у комп'ютерних класах інших кафедр. На кафедрі працюють методичний та науковий семінари. Щорічно для студентів НТУУ "КПІ" проводяться олімпіади з теоретичних основ електротехніки та загальної електротехніки.

Професори кафедри готують кандидатів та докторів технічних наук за спеціальностями: 05.09.05 (теоретична електротехніка), 05.09.03 (електротехнічні комплекси та системи) та 05.09.12 (напівпровідникові перетворювачі).

Курс “Теоретичні основи електротехніки”

Курс передбачає поглиблене вивчення електромагнітних процесів, що відбуваються в різних електротехнічних пристроях і вказує основні шляхи для розв’язку задач, які ставлять спеціалізовані електротехнічні дисципліни. Опанування навчального матеріалу сприятиме отриманню студентами цілісного уявлення про фізичні особливості і закони, яким підпорядковані електромагнітні явища і процеси, що супроводжують генерування, передавання і розподіл електроенергії, про енергетичні процеси у електричних колах, про аналітичні та чисельні методи розрахунки електромагнітного поля. Опрацювання широкого спектру питань, що вивчає дисципліна ТОЕ, можна тематично об’єднаних у три модулі:

  • модуль І – “Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими параметрами”
  • модуль ІІ – “Перехідні процеси в лінійних електричних колах із зосередженими параметрами” та “Нелінійні електричні та магнітні кола”
  • модуль ІІІ – “Кола з розподіленими параметрами” та “Теорія електромагнітного поля”

Курс “Електротехніка”

Курс передбачає вивчення основ теорії електромагнетизму. Значну увагу приділено вивченню усталених та перехідних процесів у лінійних електричних колах, розрахунку однофазних кіл при дії джерел несинусоїдної напруги та аналізу процесів у трифазних електричних колах. Опанування навчальним матеріалом сприятиме формуванню студентами здатностей аналізу усталених та перехідних режимів роботи лінійних електричних кіл із зосередженими параметрами.

Курс “Електротехніка та електроніка”

Важливою особливістю пропонованого курсу є створення у студентів інформаційної бази, яка дозволяла б їм раціонально обирати метод розрахунку електричного кола в залежності від його структури і умов задачі, раціоналізувати обраний метод із застосуванням сучасних засобів обчислювальної техніки, а також оцінювати результати розрахунку. Вивчення дисципліни спрямоване на надання студентам знань про процеси у напівпровідниках на основі яких розробляються напівпровідникові пристрої з використанням діодів, транзисторів, тиристорів тощо, про принципи дії генеруючих та підсилюючих пристроїв, а також пристроїв перетворювальної техніки. Опанування навчальним матеріалом сприятиме формуванню у студентів здатностей практичного застосування методів моделювання і розрахунку процесів у технічних пристроях, принцип дії яких базується на використанні електромагнітних явищ.

Курс “Електротехніка та електромеханіка”

Курс передбачає вивчення основ теорії електромагнетизму та загальні принципи електромеханічного перетворення енергії, їх практичне використання для проектування та експлуатації електричних машин. Опанування навчального матеріалу сприятиме отриманню студентами цілісного уявлення про створення і вдосконалення силових і інформаційних пристроїв для взаємного перетворення електричної і механічної енергії, електричних, контактних і безконтактних апаратів для комутації електричних кіл і управління потоками енергії.

Курс “Промислова електроніка”

Курс спрямований на вивчення принципів функціонування, способів розрахунку та методів аналізу електронних пристроїв. Опанування навчального матеріалу сприятиме отриманню студентами знань про фізичні основи і принципи дії напівпровідникових приладів, про принципи дії і схемотехнічної реалізації базових пристроїв аналогової та цифрової інформаційної електроніки вторинних джерел живлення.